Přehled výsledkových listin soutěží zveřejněných ve věstníku MŠMT

Co to je program Excelence?

Program Excelence umožňuje finančně podpořit pedagogické pracovníky středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích.

Seznam soutěží zařazených do Excelence

Seznam soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT zařazených do programu Excelence středních škol
  • Skupina 1 s koeficientem 1 (dosažené body žáků u těchto soutěží jsou násobeny koeficientem – 1):
  • Matematická olympiáda – kategorie A, B, C, P; Fyzikální olympiáda – kategorie A, B, C, D; Turnaj mladých fyziků; Astronomická olympiáda – kategorie AB a CD; Biologická olympiáda – kategorie A, B; Chemická olympiáda – kategorie A, B, C; Soutěž v programování – SŠ programování, SŠ webové aplikace;
    Středoškolská odborná činnost – obory: matematika a statistika; fyzika; chemie; biologie; geologie a geografie; zdravotnictví; zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství; ochrana a tvorba životního prostředí; strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; stavebnictví, architektura a design interiérů; tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie; informatika. Mezinárodní soutěže navazující na soutěže zařazené v tomto programu a finančně podporované MŠMT.
  • Skupina 2 s koeficientem 0,2 (dosažené body žáků u těchto soutěží jsou násobeny koeficientem – 0,2):
  • Soutěže v cizích jazycích – Anglický jazyk – kategorie – III. A, B; Německý jazyk – kategorie SŠ III. A, III. B; Francouzský jazyk – kategorie B1, B2; Španělský jazyk – kategorie SŠ I, II; Ruský jazyk – kategorie SŠ I, II; Latinský jazyk – kategorie SŠ A, B; Olympiáda v Českém jazyce – kategorie SŠ; Zeměpisná olympiáda – kategorie SŠ D; Mistrovství ČR v grafických předmětech – kategorie psaní na klávesnici; Dějepisná olympiáda SŠ; Eurorebus;
    Středoškolská odborná činnost – obory: ekonomika a řízení; pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; teorie kultury, umění a umělecké tvorby; historie; filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.
  • Skupina 3 s koeficientem 1 (první tři jednotlivci nebo družstva z ústředního kola obdrží jeden bod - neprobíhají všechna postupová kola, nižší účast žáků, zapojuje se jen část škol, není dlouholetá tradice soutěže, e - learningová forma):
  • Finanční gramotnost – kategorie – SŠ; Přírodovědný klokan - Junior; Matematický klokan –kategorie Junior, Student; Soutěž Náboj – kategorie Junior, Senior; Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU – 7 kategorií; Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce - projektování ve 3D; Autoopravář – junior – kategorie automechanik, autotronik, karosář, autolakýrník; Studentský design; Ekologická olympiáda; Soutěžní přehlídka řemesel SUSO – 2 obory – zedník, truhlář; Soutěž konzervatoří – kategorie 5 - 6 ročník – oborů – hra na klavír, hra na akordeon, hra na kytaru, sólový zpěv; SAPERE – vědět jak žít – kategorie SŠ; Učeň instalatér; AHOL CUP; Mladý módní tvůrce – kategorie Volná mladá móda; Debatní liga v českém jazyce; Soutěž dovednosti mladých grafiků; Pokrývač; Klempíř; Tesař; Soutěž první pomoci; České hlavičky - ceny Futura, Merkur, Ingenium, Genus, Sanitas; Fýkosí fyziklání, Česká lingvistická soutěž, Autodesk Academia Design.


DokumentyČasto kladené dotazy

Otázka: Kdy odstartoval rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013?
Odpověď: Program byl koncem března schválen poradou vedení MŠMT a vyhlášen 1. dubna 2013.

Otázka: Je každá soutěž na úrovni krajských, ústředních a mezinárodních kol zařazena do programu Excelence SŠ?
Odpověď:MŠMT každý rok vyhlašuje nový ročník programu a v příloze programu je seznam soutěží, které jsou pro daný rok zařazeny do programu. Prioritou programu je podpořit pedagogy přírodovědných, technických a dalších vybraných předmětů.

Otázka: Kdy mohou být organizátory zapisovány výsledky jednotlivých kol do databáze výsledků?
Odpověď: Organizátoři krajských, ústředních a mezinárodních kol se mohou přihlásit do databáze ihned a výsledky těchto kol vyplňovat do připravených tabulek.

Otázka: Do kterého data mohou vkládat organizátoři do databáze výsledkové listiny?
Odpověď: Databáze výsledkových listin programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013 se uzavírá dne 27. září 2013. Po tomto datu již nelze výsledkové listiny měnit - systém je uzavřen.

Otázka: Mohou školy nahlížet do databáze výsledků svých žáků v soutěžích zařazených do programu Excelence středních škol 2013?
Odpověď: Každá střední škola by si měla ve vlastním zájmu zkontrolovat výsledkové listiny soutěží, kterých se její žáci zúčastnili ve školním roce 2012/13. V případě zjištění chybného údaje je škola povinna kontaktovat příslušného organizátora soutěže, popřípadě tuto chybu oznámit na e-mailovou adresu: excelence@msmt.cz. Chyby je možné opravovat v elektronickém systému pouze do 27. září 2013. MŠMT neodpovídá za chyby ve výsledkových listinách.

Otázka: Kdy si mohou střední školy zažádat o dotaci?
Odpověď: Střední školy žádají o dotaci vygenerováním písemné žádosti z elektronického systému v termínu od 30. 9. do 25. 10. 2013. Statutární zástupce žadatele žádost podepíše a zašle na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor pro mládež, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Otázka: Kdy škola dostane finanční prostředky? Může je použit na materiál pro výuku nebo rozdělit plošně na všechny pedagogy?
Odpověď: Škola obdrží finanční prostředky v I. čtvrtletí roku 2014. Dotaci je použít pouze na odměny pedagogů podílejících se na přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen body za výsledky v soutěži.

Otázka: Jsem organizátor soutěže a chci soutěž přihlásit do programu Excelence, co pro to musím udělat?
Odpověď: Do konce dubna daného roku je nutno zažádat o zařazení soutěže do Věstníku MŠMT pro daný školní rok. Pokud bude soutěž zařazena do Věstníku, lze se pak do 30.9. 2013 přihlásit do programu Excelence. O zařazení soutěže do programu rozhoduje komise.

Otázka: Do kdy je nutno vyplnit výsledkové listiny soutěží do elektronického systému Excelence?
Odpověď: Nejpozději do měsíce po konání soutěže.

Otázka: Co dělat v případě, že žáci získají stejný počet bodů v soutěži. Lze jim přiřadit stejné pořadí?
Odpověď: Každý žák musí obsadit jedinečnou pozici. V případě získání shodného počtu bodů s jiným účastníkem je nutno určit pořadí účastníků na základě kritérií, které si určí sám organizátor soutěže.Důležité odkazy

Seznam soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve škol. roce 2011/12
Seznam soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve škol. roce 2012/13

Kontakty

MŠMT: Mgr. Štěpán Peterka - e-mail: peterka@nidv.cz; telefon: 722 967 630
Technický administrátor systému: e-mail: dotazyexcelence@seznam.cz